Arbetsmiljö

 

Medarbetare som trivs och känner sig trygga på sin arbetsplats utför ett bättre arbete.

Vårt systematiska arbetsmiljöarbete bidrar till att vi får en säker och effektiv arbetsplats med en hög kvalité.

 

För att undvika risker och underlätta samarbetet med våra kunder strävar vi efter att ha tydliga, skriftliga och lättillgängliga arbetsinstruktioner på de arbetsuppgifter som ska utföras hos respektive kund.

Innan insatsen påbörjas är det viktigt att, tillsammans med kunden, eventuella anhöriga och god man, informera om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar. Arbetsmiljölagen och LSS-lagen är jämbördiga och ingen av lagarna har företräde framför den andra.

Läs mer hos Arbetsmiljöverket

7H Assistans 

 • Har en arbetsmiljöpolicy som beskriver mål med arbetsmiljön
 • Gör regelbundna kontroller av arbetsmiljön i form av att göra riskbedömningar och upprätta handlingsplaner
 • Åtgärdar risker omedelbart
 • Ger kunskaper om arbetsmiljöarbetet
 • Inrättar en skyddskommitté under 2022

   

  Arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process som hela tiden måste hållas levande och förankras hos alla parter.

Vårt arbetsmiljöarbete

7H & Kamgarns mål med arbetsmiljöarbetet är att all personal skall må bra på sitt arbete samt förhindra att ohälsa uppkommer på grund av arbetet.

 • Sjuktalen ska minska.
 • Återgång i arbete efter en sjukskrivningsperiod ska underlättas.
 • Alla anställda skall ha inflytande över sin arbetssituation.
 • För att uppnå våra mål måste både arbetsgivare och anställda arbeta tillsammans med de övergripande arbetsmiljöfrågorna därför startar vi en skyddskommitté under 2022.

 

En god arbetsmiljö skapas genom delaktighet och ett gott samarbete.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att arbetsmiljöarbetet integreras i de dagliga rutinerna. På så sätt blir arbetsmiljön en naturlig del av det dagliga arbetet.

Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1 preciserar hur man ska arbeta med SAM.

Läs mer (extern PDF – 481 kB)